Werkboek

Het werkboek van het project. Hier te lezen. Om het te kunnen maken moet je het even via Copy en Paste in een Word-bestand plakken.

Naam  ..……………………………………………………..

Cluster ………………………………………………………..


Inleiding:

De opdrachten in dit werkboek zijn onderdeel van het project van “European students & scholars Dare to Care” waar je met je school aan deelneemt. Binnen het project staat het kindertehuis van de organisatie Dare 2 Care Romania en stichting Davor centraal. Onder begeleiding van je biologieleraar zul je een invulling gaan geven aan deze stage.

Lees eerst de volgende instructies goed door:

Het project bestaat uit een theorie- en een praktijkgedeelte. De theorieopdrachten zijn bedoeld om een beter beeld te krijgen van:

 • Het land Roemenië en zijn inwoners
 • Verschillen tussen Nederland en Roemenië binnen de Europese Unie
 • De organisaties Dare 2 Care Romania en Stichting Davor
 • Het kindertehuis in Cornatel dat een centrale rol speelt in dit project
 • Ontwikkelingshulp en vrijwilligerswerk in het algemeen

Binnen het theoriegedeelte zul je jezelf door gebruik te maken van verschillende bronnen allereerst meer gaan verdiepen in de positie van Nederland en Roemenië binnen Europa. Je gaat kijken naar verschillen en overeenkomsten op een aantal vlakken. De verschillende onderwerpen die hierbij onder andere aan bod zullen komen zijn gezondheid, levensstandaard, onderwijs en milieu. De theorieopdracht wordt per tweetal uitgevoerd.

Indien bij een vraag een informatiebron vernoemd wordt, moet je de vraag ook met behulp van deze bron beantwoorden!

Hoofdstuk 1: De Europese Unie Algemeen

Beantwoord de volgende vragen met behulp van de website www.europa.eu. Maak gebruik van de kopjes Lidstaten en Geschiedenis uit het onderdeel “Over de EU”.

 • Wanneer werd de Europese Unie (EU) opgericht? Door welke landen en met welke doel?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 • Sinds wanneer is Nederland als lidstaat aangesloten bij de EU?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 • Sinds wanneer is Roemenie lid van de EU?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 • Hoeveel inwoners heeft Nederland?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 • Hoeveel inwoners telt Roemenië?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 • Welke munteenheid heeft Roemenië?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 • Wie was van 1964 tot 1989 de baas in Roemenië?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

De bevolking van Roemenië heeft het zwaar onder het bewind van deze leider. De dictator wil de staatsschuld terugbrengen en dat gaat ten koste van de bevolking. Hij besloot de import tot een minimum te beperken en zo goed als alles te exporteren naar het buitenland. Hoewel de nationale schuld inderdaad afnam, verarmde het land in een snel tempo. Er ontstond een tekort aan praktisch alles.

 • Het verhaal van de Roemeense weeskinderen begint in 1990 wanneer na de val van de dictator
 • Schrijnende beelden de wereld rondgaan. Tienduizenden kinderen leefden in weeshuizen
 • In mensonterende omstandigheden. Ze waren het slachtoffer van de politiek van de dictator die
 • Contraceptie verbood en vrouwen verplichtte minstens vijf kinderen te hebben!

Een ideaal communistisch land met zware industrie heeft veel arbeiders en daarom verbood de dictator abortus. In een land met zoveel tekorten als Roemenië was abortus echter het enige 'middel' tot geboortecontrole. Hierdoor besloten vele vrouwen zelf abortus letterlijk op de keukentafel uit te voeren, geschat wordt dat op deze manier ongeveer 10.000 vrouwen stierven..

Daarnaast werden vele ongewilde kinderen geboren: een gedeelte hiervan verhuisde naar overvolle weeshuizen, omdat de ouders niet voor ze konden zorgen. Echter de tehuizen gingen ook gebukt onder zware armoede en voor sommige kinderen was het tehuis letterlijk hun doodsvonnis.

In 1989 ontstond een nationale revolutie waarbij de dictator werd afgezet. De beelden van toen uit weeshuizen waar gehandicapte kinderen werden verwaarloosd zijn wereldberoemd geworden door de documentaire “The forgotten children”. Een gedeelte van de documentaire is te bekijken op YouTube via http://www.youtube.com/watch?v=4K6YcUHf9Vs. Let op, deze documentaire kan schokkende beelden bevatten!

Goedmenende paren uit West-Europa en de VS trokken in grote groepen naar Roemenië en begonnen de kinderen te adopteren. Maar de $20.000 tot $30.000 die ze neertelden voor de adoptie bleek al snel te aanlokkelijk in een land waar het gemiddelde maandloon rond de $100 schommelt. Om aan de vraag te voldoen schoot het aantal kinderen in de weeshuizen meteen de hoogte in. Naar schatting 30.000 kinderen vonden zo een nieuwe thuis in het buitenland. In 2001 voerde de Roemeense regering een tijdelijk verbod in op internationale adopties. Toch vertrokken nog honderden kinderen naar een nieuwe buitenlandse familie, vooral in de VS en Italië. 

In 2004 maakte de Europese Commissie aan Roemenië duidelijk dat zij een efficiënte kinderbescherming moesten hebben als zij bij de EU wilden komen. EU-deskundigen hielpen een nieuwe wet op te stellen die in 2004 door het parlement werd goedgekeurd. De wet geeft voorrang aan Roemeense paren en maakt internationale adoptie een allerlaatste optie. Buitenlanders kunnen alleen nog een Roemeens kind adopteren als het om hun kleinkind gaat en als een zoektocht naar een Roemeens pleeggezin niets heeft opgeleverd. Ouders die geld of goederen aannemen in ruil voor hun kind, riskeren een celstraf van maximaal zeven jaar.

Bekijk de volgende documentaire op YouTube via http://www.youtube.com/watch?v=FWKQNMZa--Y

Deze documentaire uit 2006! over weeskinderen in Roemenië laat zien dat de verbeteringen in de zorg voor Roemeense weeskinderen erg langzaam verliepen. De situatie is op sommige plaatsen in Roemenië, vooral op het platteland, nog steeds armzalig maar door financiële hulp vanuit het buitenland en wat extra zorg en liefde kan er veel gedaan worden. Een inspirerend voorbeeld is het volgende filmpje getiteld “Romania’s Orphans” dat je kunt bekijken via http://www.youtube.com/watch?v=V5V7GSKYEGc.

 Dare to Care!

Hoofdstuk 2: Gezondheid in de Europese Unie

Hoewel Europeanen steeds langer en gezonder leven, kunnen zij meer doen om zichzelf te beschermen tegen de twee belangrijkste doodsoorzaken: hartziekten en kanker. Het helpt om er een gezonde en actieve levensstijl op na te houden. Roken, onevenwichtige voeding en onvoldoende beweging zijn factoren die het risico op ischemische hartziekten verhogen, waarbij door verstopte of beschadigde slagaders te weinig bloed naar het hart wordt gevoerd.

Lichamelijke oefening is goed voor de gezondheid. Uit een in november 2006 gepubliceerde Euro-barometerenquête blijkt dat in een normale week 64% van de inwoners van de EU aan lichaamsbeweging doet. 

Op de site van de EU (www.europa.eu en kies “over de EU” à basisinformatie à feiten en cijfers) is een tabel te vinden met daarin per land het percentage inwoners dat zegt in een normale week NIET aan lichaamsbeweging te doen.

 • Hoe hoog is dit percentage in Nederland. En in Roemenië?

Nederland:………………………………………………………            Roemenië…………………………………………………………………..

 • Doen Nederland en Roemenië het goed of slecht wat betreft gezonde lichaamsbeweging in vergelijking met andere lidstaten van de Europese Unie?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Ga naar de website:

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-30-10-690/EN/KS-30-10-690-EN.PDF

In deze bron “Health statistics van de Europese Commissie” staat op pagina 6 een grafiek die de gezondheidsuitgaven per inwoner van ieder land in de EU laat zien.

 • Wat is het verschil tussen de lichtgele en de donkergele balkjes in de grafiek?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 • Hoeveel geven Nederland en Roemenie gemiddeld per inwoner uit aan gezondheidszorg?

Nederland: ……………………………………………………………………………….

Roemenië: ………………………………………………………………………………..
 

Hoofdstuk 3: Welvaart in de Europese Unie

De welvaart en levensstandaard is de laatste tien jaar flink gestegen binnen Europa. Om de welvaart van verschillende landen met elkaar te kunnen vergelijken, wordt deze uitgedrukt in koopkrachtstandaard (kks) per inwoner. De levensstandaard van de EU behoort tot de hoogste ter wereld. De EU streeft ernaar de kloof tussen de arme en rijke lidstaten te verkleinen, de structuur en het concurrentievermogen van de Europese economie te versterken en meer banen te scheppen, zodat wij allen een betere levenskwaliteit kunnen genieten. Het Binnenlands Bruto Product stijgt op dit moment sneller in de armere lidstaten die sinds 2004 tot de EU zijn toegetreden, dan in de andere lidstaten.

Op de site van de EU (www.europa.eu en kies “over de EU” à basisinformatie à feiten en cijfers) is een tabel te vinden met de kks per EU-lidstaat. In de tabel is duidelijk te zien dat de levensstandaard binnen de EU varieert. Gebruik de tabel voor de beantwoording van de volgende vragen.

 • Welk land in de EU heeft volgens de tabel de hoogste koopkrachtstandaard (kks) en dus de hoogste levensstandaard?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 • Wat vind je van de levensstandaard in Nederland als je kijkt naar de koopkrachtstandaard van ons land in vergelijking met die van andere landen?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 • Bereken de gemiddelde koopkrachtstandaard (kks) van alle EU-lidstaten

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 • Wat is de koopkrachtstandaard van Roemenië?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….


Hoofdstuk 4: Onderwijs in de Europese Unie

Zoals jullie allemaal weten is onderwijs de sleutel tot succes, voor individuele personen maar ook voor de EU in haar geheel.

Op de site van de EU (www.europa.eu en kies “over de EU” à basisinformatie à feiten en cijfers) is te vinden hoeveel geld iedere lidstaat jaarlijks besteedt aan onderwijs. In een tabel is te vinden hoeveel procent van het Binnenlands Bruto Product (BBP) in ieder land naar onderwijs gaat. Gebruik deze tabel voor de beantwoording van de volgende vragen.

 • Hoe groot is het percentage van het BBP dat aan onderwijs wordt besteed in Roemenië?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 • Wat vind je van dit percentage?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 • Hoe groot is het percentage van het BBP dat aan onderwijs wordt besteed in Nederland?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Tegenwoordig heeft de overgrote meerderheid van de jongeren in de EU onderwijs op middelbare schoolniveau of hoger gehad.

Op de site van de EU (www.europa.eu en kies “over de EU” à basisinformatie à feiten en cijfers) is een tabel te vinden met daarin het percentage 20 tot 24 jarigen dat tenminste de middelbare school heeft afgemaakt. Gebruik deze tabel voor de beantwoording van de volgende vragen.

 • Welk percentage van de 20 tot 24 jarigen heeft in Nederland tenminste de middelbare school afgemaakt?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 • Hoe groot is dit percentage in Roemenië en wat vind je hiervan?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….


 Hoofdstuk 5: Europa en het milieu

5.1 Dierenwelzijn

Een groot deel van ons voedsel, zoals vlees, melk, kaas en eieren is afkomstig van boerderijdieren.

In Europa vind je vooral varkens, runderen en kalveren, vlees- en legkippen, schapen en geiten op de boerderij. De kwaliteit van het voedsel dat de dieren produceren wordt in grote mate bepaald door de kwaliteit van het leven dat ze hebben. Hun gezondheid en welzijn moeten gegarandeerd worden.

Met de term dierenwelzijn geeft men aan hoe gelukkig en gezond een dier in zijn dagelijkse leven is.

Europeanen zijn sterk begaan met dierenwelzijn. Ze weten dat dieren zich bewust zijn van wat er mét hen en om hen heen gebeurt, dat ze gevoelens en behoeften hebben. Er bestaan Europese regels die ervoor moeten zorgen dat de gezondheid en het welzijn van de dieren gerespecteerd worden. Deze regels zijn gebaseerd op de "Vijf vrijheden", die de nadruk leggen op de behoeften van deze dieren.

 

Maak voor het beantwoorden van de volgende vragen gebruik van de website

 www.farmland-thegame.eu

 • Wat zijn de vijf vrijheden waarop de Europese regels voor dierenwelzijn gebaseerd zijn?

1 ……………………………………………………………………………………………….

2 ……………………………………………………………………………………………….

3 ………………………………………………………………………………………………

4 ………………………………………………………………………………………………

5 ………………………………………………………………………………………………

Een aantal behoeften gelden voor alle dieren, anderen zijn verschillend al naargelang de soort of het ras. Een kalf heeft bijvoorbeeld meer water nodig dan een lam, een vleeskip (die gehouden wordt voor het vlees) groeit sneller dan een legkip. De Europese Unie (EU) heeft een aantal dierenwelzijnsvoorschriften vastgelegd, waarin bijvoorbeeld bepaald wordt hoe een varkenshok er moet uitzien, hoeveel licht en lucht legkippen moeten krijgen, en hoe vaak een boer zijn dieren moet controleren.

Dieren die gehouden worden voor de vleesproductie moeten op een gegeven ogenblik naar het slachthuis vervoerd worden. De EU heeft ook regels die ervoor moeten zorgen dat elk vervoer van een dier zo comfortabel mogelijk is. Het doden van de dieren moet op een manier gebeuren die zo weinig mogelijk angst of leed veroorzaakt.

Wanneer het geproduceerde voedsel uiteindelijk in de supermarktrekken ligt, geeft het etiket soms meer informatie over de manier waarop het dier werd gehouden. Dit etiket kan consumenten vaak helpen om na te gaan in welke mate het dierenwelzijn op de boerderij werd gerespecteerd. Zo betekent “vrije uitloop” op eieren dat deze afkomstig zijn van kippen die buiten mochten rondlopen.

Als je meer weet over de productie van dierlijke voeding en de manier waarop dieren het best gehouden worden, zal je bij het winkelen sneller diervriendelijke producten herkennen en kopen.

Op de virtuele boerderij van www.farmland-thegame.eu vind je varkens, legkippen, vleeskippen, runderen en kalveren. Je leert er alles over hun levenscyclus, hun uiteenlopende behoeften en het voedsel dat ze produceren. Hier heb je de mogelijkheid om je boerderijdieren zo diervriendelijk mogelijk te houden.

Ben jij een goede boer die respect heeft voor zijn dieren? Registreer je dan op de site, speel het spel en zorg ervoor dat je bij de top-10 beste boeren behoort! Klik bij het spelen van het spel op de knop “Dierenleven” voor heel wat tips die je zullen helpen om het dierenwelzijn zo goed mogelijk te verzekeren!

5.2 Drinkwater

Ga naar de site http://ec.europa.eu/environment/youth/water/water_connections_nl.html Bekijk het filmpje over drinkwater en gebruik de informatie voor het beantwoorden van de volgende vragen.

 •  Hoeveel liter drinkwater gebruikt iedere Europese burger gemiddeld per dag?

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 •  Hoeveel procent daarvan wordt ook daadwerkelijk als drinkwater gebruikt?

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 Water moet gereinigd worden voordat het zuiver genoeg is om te kunnen worden gedronken omdat het besmet kan zijn met stoffen die samen met het water de grond insijpelen.

 • Noem drie soorten schadelijke stoffen die zich in het grondwater kunnen bevinden.

1 ……………………………………………………………………………………………

2 ……………………………………………………………………………………………

3 ……………………………………………………………………………………………

 • Hoe komt het dat oppervlaktewater van zichzelf schoner is dan grondwater? Welke “natuurlijke bestrijder” van schadelijke organismen zorgt hiervoor?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 • Twee richtlijnen van de Europese Unie schrijven wettelijke normen voor waaraan het drinkwater in de EU dient te voldoen. Welke twee richtlijnen zijn dit?

1 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

2 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

5.3 Klimaatverandering

Klimaatverandering is een kwestie van wereldbelang. Je hebt misschien gemerkt dat er in

het nieuws steeds meer verhalen opduiken over de opwarming van de aarde en dat politieke

leiders wereldwijd hierover spreken. Als we niets ondernemen tegen klimaatverandering zal de wereld er over een paar decennia heel anders uitzien.

Bekijk de folder van de EU voor jongeren over klimaatverandering via http://ec.europa.eu/clima/sites/campaign/pdf/toolkit_nl.pdf en beantwoord de volgende vragen met behulp van de informatie uit deze folder!

 • In de folder worden een aantal manieren genoemd waarop Europeanen bijdragen aan klimaatverandering, noem er drie.

1 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 • In de folder worden vijf groepen gevolgen van klimaatverandering beschreven, welke?

1 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

2 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

3 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

4 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

5 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Gebruik voor het beantwoorden van de volgende vraag de folder over klimaatverandering die je bij de vorige twee vragen hebt gebruikt en daarnaast ook een tweede EU folder over klimaatverandering. Deze tweede folder kan je vinden via de website http://europa.eu/teachers-corner/15/index_nl.htm. Kies vervolgens het pdf bestand “ Klimaatverandering – Wat houdt het precies in? Deel 2” .

 • Wat heeft de Europese Unie tot nu toe onder andere ondernomen om klimaatverandering te bestrijden?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….


Hoofdstuk 6: Roma-bevolkingsgroep

Probeer de volgende vragen te beantwoorden door zelf te zoeken naar geschikte bronnen op het internet. Noteer ook steeds in welke bron je het antwoord hebt gevonden!

 1. Wat is het verschil tussen de twee bevolkingsgroepen “Roma” en “Roemenen”?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Bron:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

De Roma bevolking wordt in de volksmond ook wel “zigeuners” genoemd, of in het Engels “Gypsy”.

Het woord Gypsy doet denken aan de naam van een land.

 Van welke nationaliteit zou het woord Gypsy een afkorting kunnen zijn? Tip: denk aan de hitsingle van de Amerikaanse band “The Bangles”!

 • ……………………………………………………………………………

De afkorting Gypsy verraadt dus een beetje waar de zigeunerbevolking oorspronkelijk vandaan komt. Toch is het niet zo makkelijk als het lijkt..

 • Het gaat hier namelijk niet om het grote, bekende land in het midden van Afrika, maar om:

“Klein …………………………………….…”!

 • Het is niet helemaal zeker om welke huidige landen het gaat bij het antwoord dat je gegeven hebt bij vraag 3. Om welke huidige landen dénken we dat het gaat?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Bron:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Hoofdstuk 7: Weetjes over Roemenië

Probeer via bronnen op internet antwoord te vinden op de volgende vragen:

 • Welk verband kun je vinden tussen Dracula en Roemenië?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 • Nederland heeft de landscode NL. Wat is de landscode van Roemenie?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 • De Roemeense vlag heeft een driekleur van blauw, geel en rood. Wat vertegenwoordigen deze kleuren?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 • Welke Roemeen is de uitvinder van de vulpen?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 • Welke stof isoleerde deze zelfde Roemeen als eerste rond 1920? Tip: Het gaat hier om een stof die erg belangrijk is voor patiënten met de ziekte diabetes mellitus!

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

PS: In 1923 ontvingen Frederick Banting en J.J.R. Macleod de Nobelprijs voor de Fysiologie van de Geneeskunde voor de werkelijke “ontdekking” van deze stof en de toepassing in de praktijk!

 • Welke Roemeense stad was in 2007 Culturele Hoofdstad van Europa?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Hoofdstuk 8: Dare to Care Romania en Stichting Davor

Gebruik voor het beantwoorden van de volgende vragen de websites www.dare2care.ro (kies linksboven als taal Engels) en www.davor.nl

 • Wat hebben de Roemeense organisatie Dare 2 Care Romania en de Nederlandse stichting Davor met elkaar gemeen?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 • Wanneer zijn de stichtingen Davor en Dare to Care opgericht?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 • De meeste kinderen die in het kindertehuis in Cornatel wonen zijn geen wezen. Om welke redenen zijn zij in het weeshuis terecht gekomen?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Met ingang van 1 januari 2008 is Stichting Davor erkend als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) door de Belastingdienst. Wat is een Algemeen Nut Beogende Instelling? In welke bron heb je dit gevonden?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Bron:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Hoofdstuk 9:Vrijwilligerswerk Dare to Care!

9.1 Vrijwilligerswerk algemeen

Stichtingen als Davor en Dare 2 Care zijn voor het bereiken van hun doelen voor een groot deel afhankelijk van vrijwilligers. Dit jaar, 2011, is het Europees jaar van het vrijwilligerswerk!

Gebruik voor het beantwoorden van de volgende vragen de website www.vrijwilligerswerk.nl 

 • Hoeveel vrijwilligers zijn er in Nederland actief?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 • Wat zijn de vier doelen van het Europees jaar van het vrijwilligerswerk?

1 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

2 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

3 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

4 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Bekijk op de website http://www.vrijwilligerswerk.nl/?content=/264/Interviews_voor_op_website het interview over vrijwilligerswerk met staatssecretaris Marlies Veldhuijzen van Zanten.

 • Staatssecretaris VWS (Volksgezondheid, welzijn en sport) Marlies Veldhuijzen van Zanten noemt twee verschillende waarden van vrijwilligers welke?

1 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Kijk voor meer informatie over het Europees jaar voor vrijwilligerswerk ook eens op de Europese website: http://europa.eu/volunteering/!


9.2 Vrijwilligerswerk in Veldhoven

Veldhoven heeft maar liefst 12.000 vrijwilligers. Dat betekent dat ruim één op de vier Veldhovenaren vrijwilligerswerk doet. Zij zetten zich in voor meer dan 400 verenigingen en stichtingen in Veldhoven.

Gebruik voor beantwoording van de volgende vragen http://www.vrijwilligersbureauveldhoven.nl.

 1. Wat is het vrijwilligersbureau Veldhoven precies en wat doet het?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 1. Wat is een vrijwilligersovereenkomst?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

9.3 Algemene informatie vrijwilligerswerk: Dare to Care!

Iets goeds doen voor een ander is groots. En als je kiest wat je zelf leuk vindt, voelt iedereen zich geweldig! Lijkt het je leuk om vrijwilligerswerk te doen, hier in Nederland of misschien wel in het buitenland tijdens je vakantieperiode? Kijk eens op de volgende websites om ideeën op te doen!

www.ikbengeweldig.nl/

www.vrijwilligerswerk.nl

www.vrijwilligersgevraagd.nl/

www.vrijwilligerswerkregionaal.nl

www.vrijwilligersbureauveldhoven.nl

www.wigwamvakanties.nl

Stichting Wigwam Vallei Nederland organiseert voor gezinnen met een kind of jongere met een beperking NSGK Wigwamvakanties, met een duur van één of twee weken en Wigwam(vakantie)activiteiten. Deze (vakantie)activiteiten kunnen niet worden georganiseerd zonder hulp van vrijwilligers. Voor de NSGK Wigwamvakanties zijn vooral in de zomerperiode vele vrijwilligers nodig. De Wigwam(vakantie)activiteiten, waaronder de Twinkelweekenden, vinden verspreid over het hele jaar plaats. De organisatie zoekt voortdurend naar enthousiaste en gemotiveerde mensen vanaf 16 jaar, die minimaal één week inzetbaar zijn voor diverse taken. 

www.wielewaal.nl

Stichting Wielewaal organiseert vakanties, logeerweekenden en dagopvang (kinderthemaweken en weekendopvang) voor kinderen en jongeren met een beperking. Er zijn vakantieactiviteiten voor jongeren met een lichamelijke handicap, meervoudig complexe handicap en jongeren met ADHD/ASS. De activiteiten worden begeleid door enthousiaste vrijwilligers. Voor de begeleiding van de vakanties en kinderthemaweken zijn veel vrijwilligers nodig. Bij de vakanties is de begeleiding één-op-één, bij de kinderthemaweken één vrijwilliger op twee kinderen. Ben je jong en enthousiast en lijkt het je leuk om een week vrijwilligerswerk te doen? Ervaar dan zelf hoe leuk het is om jongeren met een beperking een onvergetelijke vakantietijd te bezorgen. Je hebt geen speciale opleiding nodig om mee te kunnen.

www.dare2go.nl

'DARE2GO' daagt je uit om te gaan! Ga voor een unieke ervaring vol zelfontwikkeling en ga voor een eerlijke samenleving! Ga voor een periode tussen de 2 en 12 maanden naar Afrika, Azië of Latijns Amerika om in een compleet andere cultuur te leven en daar jouw bijdrage te leveren aan één van de DARE2GO vrijwilligersprojecten. Ben jij tussen de 18 en 30 jaar? Ben jij iemand die sociaal bewust is ingesteld en zie jij het als jouw persoonlijk ideaal je in te zetten voor mensen in kwetsbare situaties? Sta jij voor solidariteit, verbondenheid, zingeving en bezieling, dan DARE2GO! Durf die uitdaging aan en ga voor dat avontuur, die onvergetelijke ervaring, dat stuk zelfontplooiing en draag jouw steentje bij aan een rechtvaardige samenleving. Je kan deelnemen aan één van onze vele verschillende projecten waarbij je de extra mogelijkheid hebt om zelf je eigen creatieve invulling te geven aan jouw project. Honderden jongeren zijn je al voorgegaan, lees meer over hun ervaringen en bekijk hun 'paspoorten' of volg hun webblogs op de website.

www.commissiesamen.nl

SAMEN - Jongeren en straatkinderen brengt Nederlandse jongeren in contact met straatkinderen op verschillende plekken in de wereld. Zij bieden de mogelijkheid om voor een aantal maanden mee te leven op een project voor straatkinderen, de mogelijkheid om deel te nemen aan een groepsreis
die SAMEN iedere zomer organiseert en deel te nemen aan de informatieweekenden die SAMEN organiseert voor iedereen die geïnteresseerd is in het leven van straatkinderenl

SAMEN richt zich vooral op meisjes en jongens 18 tot 25 jaar, met uitloop naar de 30. Je moet goed in je vel zitten en geen problemen hebben met je gezondheid. Verder is van belang dat je een positieve houding hebt en respect kunt opbrengen ten aanzien van andere culturen, religies, andere manieren van leven en denken. Je moet je eigen financiën kunnen regelen: reis en verzekering, voorbereidingskosten en een kleine vergoeding voor verblijf moet je zelf kunnen opbrengen. Er wordt van je verwacht dat je het voorbereidingstraject, dat erop gericht is om met straatkinderen te gaan werken, serieus neemt. En je moet het vooral leuk vinden! Werken met straatkinderen is boeiend, uitdagend en vaak erg heel inspirerend! Je geeft veel, en je krijgt er veel voor terug.

www.ymca.nl

Ben je 18 jaar of ouder, enthousiast en lijkt je het leuk om voor kinderen, tieners of jongeren een kamp of reis te begeleiden, dan kun je vakantievrijwilliger bij YMCA worden. Hiervoor is een kort opleidingstraject opgesteld zodat je goed voorbereid aan de vakantie kunt beginnen. De opleiding bestaat uit een basisdag en een specialisatieweekend.

www.joho.nl

JoHo is een belangenorganisatie die: wereldwijd helpt talent te ontwikkelen, kennis te delen, keuzes te maken en samen te werken, wereldwijd steunt via support centers, sites & services, wereldwijd werkt voor scholieren, studenten, ondernemers, reizigers, vrijwilligers & iedereen die internationale samenwerking een warm hart toedraagt!

www.siw.nl

SIW Internationale Vrijwilligersprojecten is al meer dan 50 jaar de leukste vrijwilligersorganisatie in Nederland en omstreken. SIW zendt vrijwilligers uit naar partnerorganisaties in ongeveer 70 landen wereldwijd en organiseert ook in Nederland elk jaar verschillende internationale vrijwilligersprojecten.

www.vrijwilligerswerk-buitenland.com

WLS International is al 6 jaar een marktleider op het gebied van vrijwilligerswerk projecten in Azië. In Azië organiseren zij vrijwilligersprojecten in Cambodja, China, India, Nepal, Filippijnen, Sri Lanka, Thailand en Vietnam. Ze hebben verschillende projecten zoals sociale projecten, Engelse les geven, werken met gehandicapte kinderen, werken in een weeshuis en vrijwilligerswerk met olifanten of panda’s. Je kiest zelf je bestemming, je project, je startdatum en de duur van je project. De programma's staan open voor mensen van alle leeftijden vanaf 17 jaar tot 50+. Ze verwelkomen je graag bij een van hun programma's voor diegenen die een betekenisvolle reis, een gap year (tussenjaar) of een stage willen doen.

www.youthinaction.nl

EVS is een service voor jongeren die vrijwilligerswerk in een Europees land willen doen. EVS staat voor European Voluntary Service, Europees vrijwilligerswerk voor jongeren. Interesse? Je werkt als vrijwilliger aan een lokaal project dat je zelf uitkiest. Het vrijwilligerswerk duurt twee tot twaalf maanden. Je gaat altijd via een organisatie, alleen of met meerdere jongeren tegelijk. Bij Youth in Action kun je subsidie aanvragen voor jouw vrijwilligerswerk.

 

                                                                                                                           Namen ………………………………………………………..

                                                                                                                                            ………………………………………………………..

                                                                                                                           Cluster ………………………………………………………..

In het praktijkgedeelte ga je een inzamelingsactie voor de kinderen van het weeshuis in Cornatel te Roemenie bedenken en uitvoeren. Van je docent heb je een rode vuilniszak met daarop een sticker van “European Students & Scholars Dare 2 Care” gekregen. Het is de bedoeling dat iedereen een manier bedenkt om zijn of haar vuilniszak te vullen met hulpgoederen voor de weeskinderen in Cornatel! De manier waarop je dit gaat doen mag je zelf bedenken. Je mag voor jezelf een plan opstellen of met een groepje een plan bedenken en dit gezamenlijk uitvoeren. Noteer hieronder voorafgaand aan je inzamelingsactie wat het doel van je inzamelingsactie is en wat je idee en plan is om dit voor elkaar te krijgen. Lever dit werkplan in bij je docent.

 

Doel van mijn/onze inzamelingsactie:

..................................................................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Idee/plan inzamelingsactie:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Belangrijk: lever je rode vuilniszak met hulpgoederen met daaraan een label met je naam en cluster in op school!